Zaświadczenie - Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej