Badanie sprawozdań finansowych

Biuro rachunkowości M. Olejniczak - partner MW RAFIN zajmuje się kompleksowym badaniem sprawozdań finansowych dla podmiotów gospodarczych. Pomagamy minimalizować ryzyko pojawienia się nieprawidłowości w księgach rachunkowych i rozliczeniach podatkowych oraz uwiarygadniamy informacje finansowe przedsiębiorstw wobec banków i potencjalnych inwestorów. Usługi finansowe oraz wszechstronna obsługa rachunkowa, w tym audyt sprawozdań finansowych, to coś, czym zajmujemy się zawodowo już od 1992 roku.

Istota audytu sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe jest kluczowym dokumentem każdej firmy, gdyż stanowi niejako podsumowanie rocznej działalności finansowej przedsiębiorstwa oraz narzędzie analizy i planowania na następne lata. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. Zm.) jego sporządzenie jest obligatoryjne. Obowiązek sporządzania corocznego sprawozdania finansowego spoczywa na wszystkich podmiotach, które mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, ale również na tych firmach, które dobrowolnie zdecydowały się na ewidencjonowanie swej działalności gospodarczej poprzez pełne księgi rachunkowe.

 

Audyt sprawozdania finansowego ma na celu weryfikację, czy sprawozdanie finansowe zgadza się ze stosowaną w firmie polityką rachunkowości, oraz czy nie znajdują się w nim uchybienia, tj. czy nie są pomijane lub zniekształcane żadne istotne informacje. Biegły rewident wystawia pisemną opinię wraz z raportem uzupełniającym, w którym podsumowuje wyniki audytu. Dzięki temu możliwe jest zareagowanie na ewentualne nieprawidłowości. W tym miejscu należy podkreślić, iż zgodnie z art. 77 wspomnianej ustawy podmioty, które nie sporządzą sprawozdania finansowego, sporządzą je niezgodnie z przepisami ustawy lub też zamieszczą w nim nierzetelne dane, podlegają grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2 (lub też obu tym karom łącznie). Tym ważniejsza jest więc dokładna i profesjonalna analiza dokumentów finansowych w firmie.

 

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz solidnie przeprowadzonego badania sprawozdań finansowych lub też, jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat naszej oferty i warunków współpracy. Pozwól nam zająć się tym, w czym jesteśmy najlepsi, byś samemu mógł w pełni poświęcić się temu, w czym Ty jesteś najlepszy - swojemu biznesowi.